Informacje o projekcie - ICT Jeziorzany

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wójt Gminy Jeziorzany informuje, że w dniu 27.04.2017 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeziorzany – Etap II ” .
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość  w/w projektu wynosi  4 720 110,52 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 3 865 537,01 zł.
Kwota dofinansowania  3 285 706,45 zł. 

W ramach realizacji projektu zostanie wykonana  sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami domowymi, przepompownią ścieków PT – 1 z rurociągiem tłocznym w miejscowości Wola Blizocka, włączenie rurociągu tłocznego do rurociągu z m. Przytoczno oraz zostanie wykonany budynek stacji podciśnieniowej z wyposażeniem technicznym, częściami składowymi stacji, z rurociągiem tłocznym PE 160 mm ze stacji podciśnieniowej w Przytocznie do oczyszczalni ścieków w Jeziorzanach.
W ramach projektu planuje się także  wykonanie układów ICT GPRS zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy zlewni stacji podciśnieniowej w zakresie urządzeń technologii pompowni oraz rozproszonych układów pomiarowych monitoringu zaworów i sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej oraz instalacja elektryczna OZE w m. Przytoczno

Celem głównym realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturlanego, czystości wód i gleby oraz dostoswanie do gospodarki wodnej Gminy Jeziorzany do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Jeziorzany nowoczesnym, zbiorczym systemem kanalizacji.

Planowane efekty końcowe realizacji projektu:
Wskaźniki rezultatu:
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczenia ścieków - 232 osób
Liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę - 2663 osób
Wydajnośc dobowa wybudowanego ujęcia wody-  720m3/dobę
Wskaźniki produktu:
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej - 7,79 km